##

Regulamin swiadczenia serwisu MT „DOSTEP”

I. Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) okresla ogólne zasady korzystania z platnego serwisu MT, przeznaczonego na telefony komórkowe prezentowanego przez Digital Global Pass SAS, przy 350 rue Denis Papin Parc de la Duranne - Domaine du Touril 13100 Aix-en-Provence, Francja, wpisana w Registre du Commerce et des Sociétés pod numerem B 430 325 811.

2. Z Serwisu DOSTEP moga korzystac Uzytkownicy telefonów komórkowych z systemem operacyjnym Android wersji 2.1. lub nowszym. Uzytkownik powinien byc uprawniony do korzystania z telefonu komórkowego, w zakresie umozliwiajacym mu korzystanie z Serwisu. Z Serwisów MT moga korzystac uzytkownicy telefonów komórkowych w sieci Orange Polska S.A. (ORANGE), sieci T-Mobile Polska S.A. (T-MOBILE), sieci P4 Sp z o.o. (PLAY), oraz Polkomtel Sp. z o.o. (PLUS).

3. Uzytkownicy zobowiazani sa do korzystania z Serwisu w granicach obowiazujacego w Polsce prawa oraz zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

4. DVE nieodplatnie udostepnia Regulamin w sposób, który umozliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie tresci Regulaminu za pomoca systemu teleinformatycznego, którym posluguje sie DVE, a wiec na stronie internetowej porn.nonstopvideos.pl Regulamin dostepny jest takze w siedzibie DVE.

5. Uzytkownik korzystajacy z Serwisów powinien zapoznac sie z trescia Regulaminu, który ustanawia aktualne zasady i warunki korzystania z Serwisu.

6. Kazdy Uzytkownik zobowiazany jest zapewnic we wlasnym zakresie spelnienie nastepujacych minimalnych wymagan technicznych w celu korzystania z Serwisu:

1) telefon komórkowy z systemem Android wersji 2.1. lub nowszym, z 14MB wolnej pamieci,

2) polaczenie z siecia Internet

3) komputer lub inne urzadzenie z zainstalowanym oprogramowaniem pozwalajacym na przegladanie stron internetowych (np.: Internet Explorer 6 i wyzsza, Firefox 4 i wyzsza, Opera 10 i wyzsza, Safari 3 i wyzsza, Google Chrome).

7. Okreslone w Regulaminie zasady i warunki korzystania z Serwisu, dotycza wylacznie uzytku osobistego, niemajacego charakteru komercyjnego (np. dzialalnosci gospodarczej). Uzytkownika obowiazuje zakaz dostarczania tresci o charakterze bezprawnym.

8. Tresci udostepniane Uzytkownikowi w ramach Serwis MT zawieraja chronione prawem, w tym prawem autorskim oraz prawem wlasnosci przemyslowej materialy, w szczególnosci: znaki towarowe, programy na telefon komórkowy i utwory. Takze sam uklad i wybór prezentowanych w Serwisie tresci stanowi samoistny przedmiot ochrony na gruncie prawa polskiego, w tym w szczególnosci na gruncie ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 roku, Nr 90, poz. 631 ze zm.), ustawy z dnia 21 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo wlasnosci przemyslowej (Dz. U. z 2003 roku, Nr 119, poz. 1117 ze zm.).

9. Uzytkownik jest uprawniony do wykorzystywania udostepnianych w ramach Serwisu Obiektów Multimedialnych, wylacznie w celach i zakresie okreslonym w par. IV pkt. 3 niniejszego Regulaminu, a w zakresie tresci, które nie stanowia utworów wylacznie w celach i zakresie okreslonych w pkt. 8 powyzej. W szczególnosci utwory (Obiekty Multimedialne) nie moga byc kopiowane, publikowane, wyswietlane, przesylane lub rozpowszechniane w jakikolwiek sposób.

10. Ilekroc w Regulaminie uzyte sa wymienione ponizej sformulowania, nalezy je rozumiec w nastepujacy sposób:

a. SMS/wiadomosc SMS (Short Message Service) jest to krótka wiadomosc tekstowa, skladajaca sie z nie wiecej niz 160 znaków (litery, cyfry, znaki szczególne), która mozna przeslac na dowolny telefon komórkowy, zawierajaca tresc wpisana przez nadawce oraz umozliwiajaca identyfikacje numeru telefonu komórkowego jej nadawcy.

b. SMS MT/wiadomosc SMS MT - (Short Message Service Mobile Terminated) jest to wiadomosc SMS wyslana do Uzytkownika, w wykonaniu zlozonego wczesniej przez Uzytkownika zgodnie z niniejszym Regulaminem zamówienia (subskrypcji) na otrzymywanie takich SMS-ów w okreslonej czestotliwosci, a Uzytkownik ponosi koszt otrzymania kazdej takiej wiadomosci.

c. WAP (Wireless Application Protocol – Protokól Komunikacji Bezprzewodowej) – oznacza miedzynarodowy standard dostarczania komunikatów internetowych oraz swiadczenia zaawansowanych uslug telefonicznych poprzez telefony komórkowe oraz inne terminale cyfrowe.

d. Obiekt Multimedialny – oznacza materialy video, zdjecia, slajdy oraz inne obiekty graficzne. Obiekt Multimedialny zawiera chronione prawem, w tym prawem autorskim oraz prawem wlasnosci przemyslowej materialy, w szczególnosci: znaki towarowe, oprogramowanie na telefon komórkowy i utwory.

e. Uzytkownik – pelnoletnia osoba fizyczna, korzystajaca z Serwisu MT na podstawie niniejszego Regulaminu, przy czym osoby o ograniczonej zdolnosci do czynnosci prawnych moga korzystac z Serwisu pod warunkiem wyrazenia zgody przez przedstawiciela ustawowego, a osoby nieposiadajace zdolnosci do czynnosci prawnych, pod warunkiem dzialania w ich imieniu przedstawiciela ustawowego.

f. System teleinformatyczny - zespól wspólpracujacych ze soba urzadzen informatycznych i oprogramowania, zapewniajacy przetwarzanie i przechowywanie, a takze wysylanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomoca wlasciwego dla danego rodzaju sieci urzadzenia koncowego w rozumieniu Prawa telekomunikacyjnego.

g. Serwis lub Serwis MT – serwis porn.nonstopvideos.pl z platnym dostepem subskrypcyjnym, w ramach którego, do momentu dezaktywacji subskrypcji przez Uzytkownika, swiadczone sa uslugi polegajace na dostepie do zawartych w serwisie Obiektów Multimedialnych.

h. Operator telekomunikacyjny lub Operator – oznacza przedsiebiorce telekomunikacyjnego w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego, który wykonuje dzialalnosc gospodarcza polegajaca na dostarczaniu publicznych sieci telekomunikacyjnych, udogodnien towarzyszacych lub swiadczeniu uslug telekomunikacyjnych, dla którego uzytkowników oraz abonentów dostepne sa uslugi.

II. Zasady korzystania z Serwisu

1. Opis Serwisu MT dostepny jest na stronie internetowej porn.nonstopvideos.pl lub w reklamach i materialach promocyjnych.

2. W celu skorzystania z uslugi (aktywacji subskrypcji SMS MT) Uzytkownik powinien wyslac na wskazany w tabeli ponizej numer dostepowy wiadomosc SMS o podanej w tabeli okreslonej tresci. Wyslanie wiadomosci przez Uzytkownika inicjuje proces swiadczenia uslugi (aktywacja subskrypcji SMS MT), a z chwila otrzymania tej wiadomosci przez DVE zawierana jest umowa o swiadczenie uslug droga elektroniczna. Koszt aktywacji subskrypcji SMS MT jest bezplatny.

3. Przy aktywacji Serwisu MT nalezy zwrócic uwage na znak SPACJA który powinien zostac umieszczony pomiedzy START a NAZWA SERWISU, przykladowo START[SPACJA]DOSTEP.

4. Po dokonaniu aktywacji Serwisu Uzytkownik otrzyma wiadomosc powitalna z informacja dotyczaca kosztu ponoszonego w ramach przystapienia do danej subskrypcji SMS MT oraz informacja o czestotliwosci otrzymywania platnych wiadomosci SMS MT i mozliwosci rezygnacji z zamówionej subskrypcji. Dodatkowo Uzytkownik otrzyma dane: login oraz haslo niezbedne do dokonczenia rejestracji na stronie porn.nonstopvideos.pl Uzytkownik zobowiazany jest do dokonczenia rejestracji zgodnie ze wskazówkami na stronie www.

5. Uzytkownik ma mozliwosc aktywacji nastepujacego Serwisu Subskrypcyjnego MT:

Nazwa Serwisu MT

DOSTEP

Numer dostepowy

60598

Komenda aktywujaca Serwis (tresc SMSa)

START DOSTEP

Czestotliwosc otrzymywania SMS MT w ramach Serwisów

3 razy/tydzien + opcjonalnie, dodatkowy SMS wyslany po rejestracji serwisu

6. W przypadku niektórych materialów promocyjnych (promocji w Internecie), istnieje mozliwosc aktywacji Serwisu poprzez strone internetowa promujaca Serwis. W takim wypadku, Uzytkownik powinien wpisac na stronie internetowej promujacej Serwis MT, swój numer telefonu. Po wpisaniu numeru telefonu Uzytkownik otrzyma od Operatora na numer telefonu, który wpisal na stronie internetowej wiadomosc SMS z unikalnym kodem PIN, który nastepnie powinien wpisac równiez na przedmiotowej stronie internetowej. Po aktywacji Serwisu Uzytkownik moze otrzymac pierwszego platnego SMS MT.

7. Dezaktywacji Serwisu MT (rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną) można dokonać bezpłatnie w każdym momencie, wysyłając wiadomość SMS o podanej w tabeli poniżej treści na wskazany w tabeli poniżej numer dostępowy.Koszt dezaktywacji Serwisu MT jest bezplatny.

8. Wiadomosc dezaktywujaca Serwis nalezy w kazdym przypadku wyslac z numeru telefonu komórkowego, dla którego Serwis zostal zamówiony (i na który to numer telefonu komórkowego wysylany jest SMS MT).

9. Od momentu zamówienia Serwisu, Uzytkownik bedzie otrzymywal wiadomosci SMS MT w odstepach czasu wynikajacych z tabeli, o której mowa w ust. 5 powyzej, az do czasu dezaktywacji Serwisu. Za otrzymywane SMS MT Uzytkownik przedluzal bedzie dostep do serwisu. Koszt jaki ponosi Uzytkownik za otrzymanie wiadomosci SMS MT, to:

Serwis MT

Koszt otrzymania SMS MT (netto/brutto)

DOSTEP

5 zl / 6,15 zl

III. Oplaty za Serwis SMS MT

1. Uzytkownik obciazany jest oplata za otrzymanie kazdej wiadomosci SMS MT wyslanej do niego w ramach Serwisu. Koszt otrzymania SMS MT podany zostal w tabeli w par. II ust. 9 i 10 niniejszego Regulaminu.

2. Oplaty pobranie sa przez Operatorów.

3. Oplata za uslugi nie obejmuje oplat za polaczenia WAP, w przypadku, kiedy korzystanie z uslugi wymaga sciagania przez Uzytkownika danych z wykorzystaniem transmisji WAP. Oplaty za polaczenia WAP beda pobierane przez Operatora oprócz kwot oplat za uslugi, zgodnie z aktualnym cennikiem danego Operatora.

4. Oplata za uslugi nie obejmuje oplat zwiazanych z uzyskaniem przez Uzytkownika dostepu do sieci Internet.

IV. Pozostale zasady dotyczace korzystania z Serwisu

1. Realizacja zamówienia zlozonego przez Uzytkownika na Serwis i mozliwosc skorzystania przez Uzytkownika z Obiektu Multimedialnego jest uzalezniona od nalezytego wypelnienia przez Uzytkownika wymogów wynikajacych z niniejszego Regulaminu oraz szczególowego opisu korzystania z Serwisu oraz jego cennika. Niezaleznie od wymogów okreslonych w innych postanowieniach Regulaminu w celu skorzystanie z Obiektu Multimedialnego Uzytkownik powinien:

a. zapewnic, by aparat telefoniczny, na którym Obiekt Multimedialny ma byc odebrany, sciagniety czy odtwarzany przez Uzytkownika, byl prawidlowo skonfigurowany (w szczególnosci w zakresie transmisji danych, odbierania wiadomosci WAP push);

b. upewnic sie przed skorzystaniem z danego Obiektu Multimedialnego, co do kompatybilnosci Obiektu Multimedialnego z oprogramowaniem telefonu, na który Obiekt ten ma zostac odebrany, sciagniety czy odtwarzany;

c. zapewnic, by telefon Uzytkownika posiadal wystarczajaco duzo wolnej pamieci niezbednej do pobrania, zainstalowania, odtwarzania wybranego przez Uzytkownika Obiektu Multimedialnego (minimum 14MB wolnej pamieci).

2. Uzytkownik powinien chronic haslo i dostep do swojego telefonu komórkowego/komputera lub konta umozliwiajacego korzystanie z Serwisu przed nieuprawnionym uzyciem przez osoby trzecie.

3. Uzytkownik uzyskujacy Obiekt Multimedialny w ramach Serwisu ma prawo do korzystania z Obiektu Multimedialnego w zakresie okreslonym w niniejszym Regulaminie tj. w zakresie odtworzenia Obiektu Multimedialnego wylacznie na uzytek wlasny (tj. na uzytek osoby, na której rzecz swiadczona jest dana usluga). W szczególnosci powyzsze oznacza, ze niedopuszczalne jest wykorzystywanie Obiektu Multimedialnego w celach komercyjnych, w tym niedopuszczalne jest wykorzystywanie ich na potrzeby prowadzonej dzialalnosci gospodarczej, odsprzedaz, ani inne formy udostepniania osobom trzecim.

V. Postepowanie reklamacyjne

1. Reklamacje dotyczace oplat za Serwis moga byc skladane bezposrednio do Operatora wlasciwego dla osoby skladajacej reklamacje i w trybie okreslonym przez tego Operatora. Niezaleznie i bez wplywu na przewidziana przepisami powszechnie obowiazujacego prawa odpowiedzialnosc DVE wobec konsumenta oraz uprawnienia przyslugujace konsumentowi w zakresie zglaszania i dochodzenia roszczen, Uzytkownik ma prawo skladac DVE reklamacje dotyczace Serwisu, w szczególnosci zwiazane z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Serwisu lub wykrytymi wadami.

2. W celu usprawnienia procesu zglaszania i rozpatrywania reklamacja Uzytkownika moze zostac przeslana do DVE w formie wiadomosci email na adres poczty elektronicznej: reklamacje@digitalglobalpass.com lub zostac wyslana w formie pisemnej na adres podany w par. 1 ust. 1 niniejszego Regulaminu, z dopiskiem "PORN.NONSTOPVIDEOS.PL”. Dla ulatwienia identyfikacji Uzytkownika oraz zglaszanych problemów i zadan, rekomendowane jest, by reklamacja okreslala:

a. dane Uzytkownika umozliwiajace kontakt z nim oraz identyfikacje jako Uzytkownika Serwisu, w tym adres email i numer telefonu;

b. rodzaj Serwisu, którego reklamacja dotyczy,

c. zarzuty Uzytkownika,

d. okolicznosci uzasadniajace reklamacje Uzytkownika,

e. ewentualnie zadany przez Uzytkownika sposób zalatwienia reklamacji lub usuniecia zarzucanego naruszenia.

3. Reklamacja, o której mowa powyzej, powinna zostac zgloszona w terminie 2 miesiecy od wykrycia przez zglaszajacego okolicznosci stanowiacej podstawe tej reklamacji.

4. DVE zobowiazuje sie udzielic odpowiedzi na reklamacje w terminie 14 dni od jej otrzymania. DVE moze przeslac odpowiedz w formie wiadomosci email na adres Uzytkownika, jezeli zostal on podany w zgloszeniu reklamacyjnym.

5. Zalecane jest aby do czasu rozpatrzenia reklamacji Uzytkownik powstrzymal sie od skladania kolejnych zamówien Serwisu, którego dotyczy reklamacja.

VII. Postanowienia koncowe

Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest Organizator. Dane osobowe Uczestników Promocji beda przetwarzane przez Organizatora zgodnie z ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst jedn. Dz. U. z 2002r., nr 101, poz. 926 z pózn. zm ). Dane te beda przetwarzane na zlecenie administratora przez Digital Global Pass SAS, przy 350 rue Denis Papin Parc de la Duranne - Domaine du Touril 13100 Aix-en-Provence, Francja, wpisana w Registre du Commerce et des Sociétés pod numerem B 430 325 811. Dane Uczestników beda przetwarzane dla celów rozpatrywania reklamacji Uczestników. Podanie danych jest dobrowolne. Uczestnicy sa uprawnieni do wgladu do swoich danych oraz ich poprawiania, a takze zadania ich usuniecia. Jezeli Uczestnik zada wykreslenia lub zmiany swoich danych osobowych, moze to uczynic wysylajac wiadomosci email na adres poczty elektronicznej: reklamacje@digitalglobalpass.com umieszczajac w tresci zadanie wraz z numerem telefonu. Zadanie takie moze byc równiez przeslane w formie pisemnej na adres podany w pkt. 1 niniejszego Regulaminu.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem maja zastosowanie przepisy polskiego prawa.

NAJLEPSZE PORNO bez LIMITÓW


MENU GŁÓWNE

EXTRAS
You are in offline mode !